วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

ระบบการศึกษาประเทศออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียมีระบบการศึกษาที่แบ่งออกเป็นดังนี้ ระดับอนุบาลศึกษา (Kindergarten หรือ Pre-School) การศึกษาภาคไม่บังคับ เริ่มรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3-5 ขวบ โดยเน้น การเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา ทักษะ และ สังคม โดยไม่เร่งหรือเน้นในเชิงวิชาการมากนัก ระดับประถมศึกษา

(Elementary School) การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาจะจัดชั้นตามอายุ โดยมีอาจารย์ ประจําชั้นที่เป็นผู้สอนวิชาพื้นฐานต่างๆ ทั้งหมด ส่วนวิชาหลักในระดับนี้คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษ และวิชาทางศิลปะ การ วัดผลจะอาศัยการประเมินจากครูผู้สอนเป็นหลัก โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา แบบไปกลับ ส่วนโรงเรียนเอกชนมีทั้งแบบสหศึกษาและแยกหญิงชาย ทั้ง แบบประจําและไปกลับ ระดับมัธยมศึกษา

(Secondary - High School) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น (Year 7-10) เป็นการศึกษาภาคบังคับ จนถึง Year 10 โดยทั่วไปนักเรียนจะมีอายุ 15 ปีจะเรียนวิชาหลักๆ คือ วรรณคดี อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พละศึกษา โรงเรียนส่วนใหญ่เปิด สอนวิชาเลือกต่างๆ ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด เช่น คอมพิวเตอร์ภาษาต่างประเทศ ดนตรีศิลปะ ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา ธุรกิจ ซึ่งวิชาเหล่านี้อาจถูกกําหนดให้เป็นวิชาบังคับเพื่อ เตรียมนักเรียนเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเรียนต่อสายอาชีพ มัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-12) นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อใน ระดับมหาวิทยาลัยมักเลือกเรียนต่อ Year 11-12 เพื่อเตรียมสอบ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ในแต่ละรัฐจะมีประกาศนียบัตรภายใต้ ระบบการศึกษาของรัฐนั้นๆ และเนื่องจากประเทศออสเตรเลียไม่มีระบบ การสอบเข้า การเข้ามหาวิทยาลัยจึงกําหนดจากระดับคะแนนสะสม ที่นักเรียนได้จากการเรียนใน 2 ปีสุดท้าย โดยพิจารณาจากคะแนน UAI: University Assessment Index ซึ่งเป็นระบบการคิดคะแนนที่ทุกรัฐใช้เป็น มาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) มหาวิทยาลัย (University) รัฐบาลออสเตรเลียให้ความสําคัญในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็น อย่างมาก เมื่อเทียบกับประชากรเพียง 20 ล้านคน ปัจจุบันมี มหาวิทยาลัยทั้งหมด 39 แห่งทั่วประเทศ มีนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ครึ่งเวลา และเรียนทางไกลอยู่ทั้งหมดกว่า 600,000 คน และมีนักศึกษา ต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษากว่า 100,000 คนจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียส่วนใหญ่ได้รับเงินสนับสนุนจาก รัฐบาล ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยของเอกชนเพียง 3 แห่ง คือ Bond รัฐบาล ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยของเอกชนเพียง 3 แห่ง คือ Bond University, University of Notre Dame และ Southern Cross University ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเป็นที่ยอมรับในระดับสากล บาง แห่งติดอันดับสุดยอด 50 มหาวิทยาลัยในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ซึ่ง สํารวจโดยนิตยสาร Asia week นอกจากนี้ออสเตรเลียยังได้รับการ ยกย่องจากองค์กรสําคัญระดับโลก เช่น the World Bank และ Asia Development Bank ว่าเป็นหนึ่งในผู้นําด้านการศึกษาที่ได้มาตรฐานโลก สถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่องของรัฐบาล (Institute of Technical and Further Education) สถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่องของรัฐบาล หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อ ว่า "เทฟ" (TAFE) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกทักษะปฏิบัติที่จําเป็นต่างๆ ในวิชาชีพ ที่สําคัญๆ เช่น อุตสาหกรรม ก่อสร้าง รถยนต์ พาณิชย์ ช่างเทคนิคทุก ประเภท และงานบริการ การท่องเที่ยว การโรงแรม รวมทั้งศิลปะ และ ความชํานาญในทุกสายอาชีพ โดยมีเป้าหมายในการป้อนบุคลากรที่มี ทักษะ ความรู้ความชํานาญ และความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน การ เรียนในสถาบัน TAFE จึงเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีและมีการ ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน TAFE และหน่วยงานภาครัฐบาล และภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การฝึกฝนวิชาชีพต่างๆ ที่สอดคล้อง กับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงกับตลาดแรงงานอย่างแท้จริง วิทยาลัยเอกชน (Private College) วิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและวิชาชีพ จัดตั้ง อยู่ทั่วไปตามเมืองใหญ่ทุกเมือง โดยจัดหลักสูตรใกล้เคียงกับสถาบัน TAFE ของรัฐบาล แต่จะเน้นสาขาวิชาชีพด้านธุรกิจ และสาขาที่ตลาด แรงงานมีความต้องการมาก เช่น บัญชี การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ เลขานุการ การท่องเที่ยว การ โรงแรม ออกแบบ เสริมสวย เป็นต้น วิทยาลัยเอกชนที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติจะต้องจดทะเบียนและอยู่ภาย ใต้การควบคุมดูแลด้านมาตรฐานและคุณภาพการเรียนการสอนจาก รัฐบาลและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ วิทยาลัยเอกชน หลายแห่งยังจัดสอนหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกสําหรับผู้ที่ต้องการ คุณวุฒิในวิทยาลัยเอกชน และศึกษาต่อเนื่องขึ้นไปเรียนถึงในระดับ ปริญญาตรี

สถาบันภาษา (English Language Intensive Course for Oversea Students: ELICOS) หลักสูตรภาษาอังกฤษของออสเตรเลียนั้น นับว่าเป็นหลักสูตรที่มี คุณภาพและดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง สถาบันภาษา หรือที่เรียกย่อๆ ว่าสถาบัน ELICOS เป็นสถาบันที่ได้จดทะเบียนและได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อย แล้วเนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์กรเพื่อการสอนภาษา อังกฤษ การเรียนการสอนจึงดําเนินตามมาตรฐานและกฏเกณฑ์ของสมาคม หรือองค์กรนั้นๆ ในประเทศออสเตรเลีย สถาบันเหล่านี้จะเปิดสอนทั้งใน วิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา วิทยาลัยเอกชน และบางแห่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ สถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล เช่น มหาวิทยาลัย และโดยส่วนใหญ่แล้ว ก่อนจะเริ่มเรียนจะมีการจัดสอบวัดระดับสําหรับนักศึกษาต่างชาติ (Placement Test) เพื่อจัดระดับ ชั้นเรียนที่เหมาะสมกับนักศึกษา สถาบัน ELICOS เปิดสอนในหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษในทุกระดับ และมีความหลากหลายตามวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปแล้วจะเปิดสอนในหลักสูตร แบบเต็มเวลา (Full-time) โดยกําหนดเวลาอย่างน้อย 20 -25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แบบเต็มเวลา (Full-time) โดยกําหนดเวลาอย่างน้อย 20 -25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ 2-48 สัปดาห์และแบบครึ่งวัน (Part-time) เรียนเพียง 12-15 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ หลักสูตรเหล่านี้จะแบ่งเป็นระดับต่างๆ ตามระดับความสามารถด้าน ภาษาของนักศึกษาดังนี้ ระดับเริ่มต้น ระดับกลางขั้นต้น ระดับกลาง ระดับกลางขั้นสูง ระดับสูง หลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดแบ่งตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสําหรับ บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน เช่น การพูด การเขียน การฟัง การอ่าน และรวมถึงไวยากรณ์ต่างๆ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว/สันทนาการ (Study Tour/Holiday) เป็น หลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีความยืดหยุ่นอย่างมาก และมีระยะเวลาเรียน เพียงสั้นๆ เป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่ควบคู่ไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยว หรือทํากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการติดต่อธุรกิจ เนื้อหาจะเน้นเกี่ยวกับการเขียน รายงาน Report การเขียนเสนอโครงงาน การเขียนจดหมายโต้ตอบ ทางธุรกิจ การนําเสนองานในที่ประชุม หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ นักศึกษาที่เรียนในสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาตรงในมหาวิทยาลัย หรือ TAFE (Direct Entry English Program) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL อีก ซึ่ง หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเขียนและการอ่านเชิงวิชาการ การ จดบันทึกย่อ การทํางานวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเนื้อหา ที่นักศึกษาจะต้องใช้ในการศึกษาต่อ ผู้ที่จะเข้าเรียนจะต้องมีผลภาษา อังกฤษ (IELTS / TOEFL) หรือผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ กับทางสถาบันโดยตรง และเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร นี้และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ก็จะสามารถเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยที่สถาบันนั้นๆมีข้อตกลงอยู่ แต่ละสถาบันจะมีชื่อ หลักสูตรที่แตกต่างกัน อาทิเช่น Direct Entry English Program, Bridging Program, English for Tertiary Program/TAFE ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ/เพื่อศึกษาต่อ (English for Academic Purpose) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเสริมทักษะภาษา อังกฤษในด้าน การเขียนและการอ่านเชิงวิชาการ การทําวิจัย สัมมนา และการมีส่วนร่วมในการเรียนกลุ่มย่อย เพื่อนําไปใช้ในการศึกษาต่อใน ทุกระดับ เช่น ระดับมัธยมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา และระดับ อุดมศึกษา โดยส่วนมากผู้ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะต้องมีความ สามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับกลางถึงสูง ในบางสถาบันใช้หลักสูตร นี้เป็นเงื่อนไขในการเข้าศึกษาโดยตรงในหลักสูตรหลัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น