วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

การปกครองสงฆ์ในอังกฤษ

การปกครองสงฆ์ในอังกฤษ
 3.1  เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2549 ได้มีการจัดตั้งองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรขึ้น โดยมีพระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป หัวหน้าคณะพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษเป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ให้อยู่ในวินัยสงฆ์อย่างเคร่งครัด และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศานาให้มีความเป็นระบบยิ่งขึ้น โดยแบ่งการปกครองพระธรรมทูตไทยฯ เป็น 4 เขต คือ อังกฤษ  สก๊อตแลนด์  เวลส์  และไอร์แลนด์เหนือ  
 3.2  ตามข้อบังคับของคณะพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2548 กำหนดให้พระภิกษุที่จะมาปฏิบัติศาสนกิจในสหราชอาณาจักรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก่อน โดยพิจารณาเป็นคราวๆ ไป เมื่อวัดใดวัดหนึ่งเสนอ  จึงจะสามารถเดินทางมาปฏิบัติศาสนากิจในสหราชอาณาจักรได้ พร้อมทั้งกำหนดกฎเกณฑ์การเสนอขอเกียรติบัตร ขอสมณศักดิ์หรือขอเลื่อนสมณศักดิ์
      3.3   กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัด
            3.3.1  เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา
            3.3.2  เป็นสถานที่จัดงานประเพณีต่างๆ
            3.3.3  เป็นสถานที่เปิดสอนธรรมะ/ วิปัสสนา แก่คนทั่วไป 
            3.3.4  เปิดการสอนภาษาไทยให้แก่เยาวชนไทย (มีเฉพาะที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสอนภาษาไทยที่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์)
      3.4   กลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร เป็นการรวมตัวของคนไทยในสหราชอาณาจักร เพื่อช่วยเหลือดูแลความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมทูตให้กว้างไกลออกไป โดยได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 
(หมายเลขโทรศัพท์ 02089461357) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมี ดังนี้
        ก.  เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมทูต
วัดพุทธปทีป
        ข. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมศิลปะ รักษาประเพณีและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
        ค. เพื่อประสานงานระหว่างวัดพุทธปทีปกับประชาชนไทยในสหราชอาณาจักร
        ง.  เพื่อมิตรสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวพุทธทั้งหลายในสหราชอาณาจักร
        จ.  เพื่อเผยแพร่สารคดีธรรมทางพระพุทธศาสนา
         นอกจากนี้ กลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักรยังมีกิจกรรมอื่นๆอีก  ได้แก่
การจัดทำหนังสือยุวพุทธิกะสาร เผยแพร่พระพุทธศาสนา  ร่วมกับวัดพุทธปทีปจัดงานในวันสำคัญต่างๆในพระพุทธศาสนา และงานประเพณีของไทย ตลอดจนซ่อมแซมทำนุบำรุงวัดพุทธปทีป เป็นต้น

เพิ่มเติม

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/readdavil/ 

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/stone/

 http://www.studysqr.com/อังกฤษ/westmin/

 http://www.studysqr.com/อังกฤษ/eye/

 http://www.studysqr.com/อังกฤษ/buck/

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com


1 ความคิดเห็น:

  1. Precious metals, corresponding to gold and silver, tend to be available in smaller wire, sheet or bar forms end result of} their worth. With the onset of the 20th century, metallic fabrication has assumed an even larger role in our lives. We now carry out machining on grand scales, ranging from small, family-run operations to large manufacturing plants using hundreds of individuals. Formed and machined parts are assembled and tack-welded in place, then rechecked for accuracy. If a number of} weldments have been ordered, a fixture additionally be} used to find parts Mittens for Extreme Cold for welding.

    ตอบลบ