วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

การปกครองสงฆ์ในอังกฤษ

การปกครองสงฆ์ในอังกฤษ
 3.1  เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2549 ได้มีการจัดตั้งองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรขึ้น โดยมีพระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป หัวหน้าคณะพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษเป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ให้อยู่ในวินัยสงฆ์อย่างเคร่งครัด และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศานาให้มีความเป็นระบบยิ่งขึ้น โดยแบ่งการปกครองพระธรรมทูตไทยฯ เป็น 4 เขต คือ อังกฤษ  สก๊อตแลนด์  เวลส์  และไอร์แลนด์เหนือ  
 3.2  ตามข้อบังคับของคณะพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2548 กำหนดให้พระภิกษุที่จะมาปฏิบัติศาสนกิจในสหราชอาณาจักรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก่อน โดยพิจารณาเป็นคราวๆ ไป เมื่อวัดใดวัดหนึ่งเสนอ  จึงจะสามารถเดินทางมาปฏิบัติศาสนากิจในสหราชอาณาจักรได้ พร้อมทั้งกำหนดกฎเกณฑ์การเสนอขอเกียรติบัตร ขอสมณศักดิ์หรือขอเลื่อนสมณศักดิ์
      3.3   กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัด
            3.3.1  เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา
            3.3.2  เป็นสถานที่จัดงานประเพณีต่างๆ
            3.3.3  เป็นสถานที่เปิดสอนธรรมะ/ วิปัสสนา แก่คนทั่วไป 
            3.3.4  เปิดการสอนภาษาไทยให้แก่เยาวชนไทย (มีเฉพาะที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสอนภาษาไทยที่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์)
      3.4   กลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร เป็นการรวมตัวของคนไทยในสหราชอาณาจักร เพื่อช่วยเหลือดูแลความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมทูตให้กว้างไกลออกไป โดยได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 
(หมายเลขโทรศัพท์ 02089461357) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมี ดังนี้
        ก.  เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมทูต
วัดพุทธปทีป
        ข. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมศิลปะ รักษาประเพณีและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
        ค. เพื่อประสานงานระหว่างวัดพุทธปทีปกับประชาชนไทยในสหราชอาณาจักร
        ง.  เพื่อมิตรสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวพุทธทั้งหลายในสหราชอาณาจักร
        จ.  เพื่อเผยแพร่สารคดีธรรมทางพระพุทธศาสนา
         นอกจากนี้ กลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักรยังมีกิจกรรมอื่นๆอีก  ได้แก่
การจัดทำหนังสือยุวพุทธิกะสาร เผยแพร่พระพุทธศาสนา  ร่วมกับวัดพุทธปทีปจัดงานในวันสำคัญต่างๆในพระพุทธศาสนา และงานประเพณีของไทย ตลอดจนซ่อมแซมทำนุบำรุงวัดพุทธปทีป เป็นต้น

เพิ่มเติม

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/readdavil/ 

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/stone/

 http://www.studysqr.com/อังกฤษ/westmin/

 http://www.studysqr.com/อังกฤษ/eye/

 http://www.studysqr.com/อังกฤษ/buck/

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น