วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ชมรมดนตรีไทยในอังกฤษ

ชมรมดนตรีไทยในอังกฤษ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2534 ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ปัจจุบันชมรมฯ ตั้งอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีสมาชิก 50 คน (หมายเลขโทรศัพท์ 0208-852-5876)
7.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
      ก.  อนุรักษ์ดนตรีไทย
      ข.  ส่งเสริมให้ดนตรีไทยเป็นที่นิยมและรู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในชุมชนไทยและชาวต่างประเทศ
      ค.  เปิดโอกาสให้คนไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหราชอาณาจักร ได้มีโอกาสเรียนดนตรีไทย
7.2   กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
      ก.  เปิดสอนดนตรีไทยทุกวันเสาร์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเปิดสอน 3 เทอมต่อปี  
      ข.  สอนและจัดให้มีการแสดงดนตรีไทยแก่นักเรียน นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
และโรงเรียนประจำ
      ค.  ร่วมแสดงดนตรีไทยในโอกาสสำคัญ อาทิ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
7.3  ผลงานที่สำคัญ
      ก.  เผยแพร่ดนตรีไทยในมหาวิทยาลัยลอนดอน
      ข.  ร่วมงานกับ Asian Music Circuit เป็นประจำทุกปี


Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com


1 ความคิดเห็น:

  1. Green Gaming is our award-winning method for ensuring safe and sound enjoying in}. With assist of|assistance from|the help of} our ingenious Green Gaming software, players can examine their betting conduct and decide if it is sound or unsafe. The software contains of a simple self-evaluation check that we mix with 코인카지노 particular person data on precise game-play to compute a playing conduct profile. This data is then used to make a custom-made suggestion for a healthy enjoying in} conduct.

    ตอบลบ