วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

สมาคมด้านการกุศล ในอังกฤษ


สมาคมด้านการกุศล ในอังกฤษ
        9.1    มูลนิธิมุฑิตา (หมายเลขโทรศัพท์ 01730812555)
             9.1.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ก่อตั้งขึ้นโดยนางสุรภี กรรณสูต โดยมีการจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลในสหราชอาณาจักรมาแล้วเป็นระยะเวลา 17 ปี  เพื่อจัดหาเงินบริจาคช่วยเหลือกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรีในประเทศไทย  
             9.1.2 กรอบการปฏิบัติงาน  จัดงานเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร และการท่องเที่ยวไทยในหลายโอกาส  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดงาน Eastern Cultural Fete ที่ Stedham   เมือง West Sussex  เป็นประจำทุกปี โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่าหนึ่งพันคนทุกปี นับเป็นการจัดงานประชาสัมพันธ์   เต็มรูปแบบครั้งแรกของคนไทยในสหราชอาณาจักร  และจัดงาน Amazing Thailand ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ในช่วงวันหยุด Bank Holiday ในเดือนเมษายน ที่ Milford เมือง Surrey มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 5 หมื่นคน 
             9.1.3  ผลงานที่สำคัญ    
         -   ได้อุปถัมป์โรงเรียนธรรมจาริณี ดำเนินการโดยแม่ชีประทิน ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นโรงเรียนประจำดูแลเด็กผู้หญิงที่ด้อยโอกาสให้มีการศึกษา เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถดูแลตนเองได้ ไม่หันเหไปประกอบอาชีพที่มิชอบโดยเฉพาะการขายบริการทางเพศ  นับจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิมุฑิตาทรัสท์ ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนธรรมจาริณีมาแล้วจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท                                        
          -  ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทยที่สอนเด็กซึ่งมีฐานะยากจน โดยที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยเป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
      9.2   Anglo-Thai Society (หมายเลขโทรศัพท์ 0114-236-8129)
             9.2.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
               จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ส.อ. โดยจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทย มีสมาชิกประมาณ 150 คน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ นักธุรกิจชาวบริติชที่เคยทำงานอยู่ในประเทศไทย และมีความผูกพันธ์กับประเทศไทย นอกจากนี้ ก็มีคนบริติชสมรสกับภรรยาชาวไทย  ในปัจจุบันมี Professor Philip Stott เป็นประธาน 
             9.2.2  กรอบการปฏิบัติงาน  
                  ก. จัดงาน Reception ประจำปีที่ House of Lords 
                  ข. จัดงาน Garden Party ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือกิจกรรมการกุศล อาทิ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Tsunami 
             9.2.3  ผลงานที่สำคัญ    
                  ก.  จัดงาน Charity ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีปเพื่อหาเงินช่วยผู้ประสบภัย Tsunami
                  ข.  ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดพิธีมอบรางวัล Student Award ให้กับนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีผลการเรียนดีเด่น ในแต่ละปีจะมีรางวัล 5 รางวัล ประกอบด้วยโล่และเงินรางวัลๆ ละ 200 ปอนด์
                  ค.  จัด Lecture ที่เป็นปกินกะต่างๆ อาทิ เรื่องครบรอบ 60 ปี ขบวนการเสรีไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
      9.3    Anglo-Thai Foundation (หมายเลขโทรศัพท์ 0208-5411-712)
             9.3.1   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
                จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มบุคคลทั้งชาวไทยและชาวบริติชที่มีความรู้เกี่ยวกับ ประเทศไทย และมีความผูกพันธ์กับประเทศไทย เพื่อจัดหาเงินรายได้เพื่อช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนางสุรภี ศรีปราชญ์ ซิมพ์สัน เป็นประธาน มีกรรมการ 10 คน มีสมาชิกประมาณ 50 คน
             9.3.2   กรอบการปฏิบัติงาน  
                 ก. จัดหา Sponsor ใน ส.อ. เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่เด็กไทยที่ยากจน
                 ข. จัดงาน Thai Festival อาทิ ที่ Merton Park เมื่อปี 2547
                 ค. จัด Luncheon/ Dinner Dance/ งาน Gala เป็นต้น 
             9.3.3    ผลงานที่สำคัญ    
                 ก.  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยที่ยากจนจำนวนกว่า 1 หมื่นทุน
                 ข.  มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ยากจนจำนวน 98 เครื่อง
                 ค.  จัดสร้างห้องสมุด 2 แห่ง โรงอาหาร 1 แห่ง ทำระบบน้ำ 1 แห่ง ให้กับโรงเรียนที่ยากจนในชนบท


Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น