วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

สมาคมร้านอาหารไทยในอังกฤษ

สมาคมร้านอาหารไทยในอังกฤษ
     จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร   เนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักรได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยกว่า 1,000 แห่งในสหราชอาณาจักร นับได้ว่ามีจำนวนร้านอาหารไทยมากที่สุดในทวีปยุโรป มีสมาชิก 65 ราย
        5.1   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
        ก. เสริมสร้างสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ
        ข. อนุรักษ์ เผยแพร่และพัฒนาศิลปะอาหารไทย
        ค. เป็นสื่อกลางในการเสริมความเข้าใจระหว่างเจ้าของกิจการและลูกจ้าง
        ง. เป็นศูนย์กลางของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการประกอบธุรกิจ 
        จ. เสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกิจการร้านอาหารไทย
        5.2   กรอบการปฏิบัติงานของสมาคม 
        ก. ขึ้นอยู่กับความเห็นพ้องของคณะกรรมการ
        ข. รับนโยบายใหม่ๆของหน่วยราชการและนำไปใช้ปฏิบัติ
        5.3   ผลงานที่สำคัญ
        ก. จัดงานเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ งานประกวด Miss Thailand-UK, การจัดคอนเสริท์นำศิลปินกลุ่มต่างๆจากประเทศไทยมาแสดงในสหราชอาณาจักร
        ข. การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและอาหารไทยในโอกาสต่างๆ อาทิ การจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยที่ Battersea Park กรุงลอนดอน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี


Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น