วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการพิเศษ Work and Travel in USA

Work and Travel in USA
หนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง เน้นการฝึกวิชาชีพแบบชั่วคราวหรืองานตามฤดูกาล ผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 – 4 เดือน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาปิดภาคเรียน และช่วงเวลาเปิด – ปิด ของสถานที่ทำงานนั้น ๆ หลังจากนั้น นักศึกษายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือน หลังสิ้นสุดการทำงาน โดยบริษัทฯ และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้
โครงการ Work and Travel in USA เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกัน โดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกัน และนานาชาติ โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาและต้องผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ทางโครงการจะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่
*ช่วงเวลาอาจปรับเปลี่ยน ตามการปิดภาคเรียน ที่มีการกำหนดใหม่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ ในระหว่างที่ทำงานและดำเนินชีวิต
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในระบบอเมริกัน จากประสบการณ์ในช่วงเวลาทำงาน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา
รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ในระหว่างการทำงาน
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
มีสถานภาพโสด และมีสัญชาติไทย
อายุระหว่าง 18 – 28 ปี
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4 หรือ ระดับปริญญาโท (ในระหว่างเข้าร่วมโครงการยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษา) ทั้งนี้ นักศึกษาจากต่างประเทศ ที่มาศึกษาในประเทศไทย สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก
สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
แหล่งที่มา

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.comFace Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,https://www.facebook.com/sqstudyabroad/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น