วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

การยื่นขอวีซ่าจีน

1. การขอวีซ่าทุกประเภทต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือเดินทาง —– ต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน หนังสือเดินทางต้องมีหน้าวีซ่าว่างพร้อมสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ใบ

(2) กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า ——《แบบฟอร์มขอวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีน》( Form V.2011A) 1 ใบ สำหรับ ผู้ที่ยื่นขอเพื่อจะมาทำงานในจีน (วีซ่าชนิด “ Z ”) ศึกษาเล่าเรียน (วีซ่าชนิด “ X ”) ประชาชนในประเทศที่ 3 และบุคคลที่มีผู้ติดตามที่ใช้หนังสือเดินทางเล่มเดียวกัน ต้องกรอก《เอกสารแนบท้าย แบบฟอร์มขอวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีน》( Form V.2011B ) 1 ใบ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อ

(3) รูปถ่าย —– ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.) เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก รูปถ่ายที่ใช้ในหนังสือเดินทาง 1 รูป ประชาชนอเมริกาต้องใช้รูปถ่าย 2 รูป และติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มขอวีซ่า

(4) หนังสือเดินทางจีนเล่มเดิม —– ผู้ที่เกิดในประเทศจีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) แล้วมีการโอนสัญชาติเป็นต่างชาติในภายหลัง เมื่อขอวีซ่าครั้งแรก ให้ยื่นหนังสือเดินทางจีนเล่มเดิม พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลที่มีรูปถ่ายและหน้าต่ออายุ ของหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

(5) เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล —– หากชื่อ-นามสกุลที่ระบุในหนังสือเดินทางเล่มใหม่กับหนังสือเดนทางเล่มเดิมไม่ตรงกัน ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลที่ทางราชการออกให้

(6) วีซ่าจีนเดิม —– ชาวจีนที่เกิดในประเทศจีนแต่ได้สัญชาติอื่นและเคยได้วีซ่าจีน เมื่อขอวีซ่าด้วยหนังสือเดินทางต่างชาติเล่มที่ออกใหม่ ให้ยื่นสำเนาหน้าข้อมูลที่มีรูปถ่ายและหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้รับด้วย

2. เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมและคำชี้แจงพิเศษ

(1) การยื่นขอวีซ่าธุรกิจ (วีซ่าชนิด “ F ”) —– เอกสารเชิญอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จดหมายเชิญที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นหรือบริษัท หน่วยงานวิสาหกิจประเภทต่างๆในประเทศจีน นอกเหนือจาก《จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ》หรือ《จดหมายยืนยันการเชิญ》ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน หรือ “หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ”

จดหมายเชิญที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นหรือบริษัท หน่วยงานวิสาหกิจประเภทต่างๆในประเทศจีนนอกเหนือจาก “หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ” ต้องระบุข้อมูลดังนี้ : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ: ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ฯลฯ ข้อมูลกิจธุระผู้ได้รับเชิญ: จุดมุ่งหมายในการเดินทางเข้าประเทศจีน วันที่เดินทางเข้าและออก สถานที่ทำกิจธุระ ความสัมพันธ์ต่อหน่วยงานหรือผู้เชิญ แหล่งค่าใช้จ่าย ฯลฯ ข้อมูลหน่วยงานที่เชิญ : ชื่อหน่วยงานที่เชิญ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ ตราประทับหน่วยงาน ลายเซ็นตัวแทนผู้มีอำนาจ ฯลฯ

* โดยทั่วไป จดหมายเชิญสามารถใช้เอกสารจากโทรสาร สำเนาหรือจัดพิมพ์ได้ ในกรณีจำเป็น เจ้าหน้าที่สถานกงสุลอาจขอจดหมายเชิญตัวจริง หรือเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารเพิ่มเติม หรือสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอ แล้วแต่กรณี

* จดหมายเชิญที่จัดทำปลอมหรือกรณีอย่างอื่นที่เป็นเท็จที่ผู้ยื่น ขอยื่นนั้น จะถูกปฏิเสธการขอวีซ่า

* เจ้าหน้าที่สถานกงสุลจะพิจารณาอนุมัติวีซ่าที่มีระยะการใช้งาน ระยะเวลาพำนักและจำนวนครั้งในการเข้าประเทศที่แตกต่างกันไป ตามรายละเอียดของผู้ขอยื่น

* วีซ่าธุรกิจแบบเข้าออกหลายครั้ง ให้ดำเนินการยื่นขอในประเทศของผู้ร้องขอ หรือมีถิ่นพำนักระยะยาวและอนุญาตให้ทำงาน และต้องยื่นหนังสือเชิญ เพื่อขอวีซ่าแบบเข้าออกหลายครั้งจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ

(2) การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ (วีซ่าชนิด “ L ”) —– จดหมายเชิญท่องเที่ยวที่ออกให้โดย “หน่วยงานการท่องเที่ยวที่ได้รับมอบอำนาจ” หรือจดหมายเชิญจากบุคคลหรือจดหมายเชิญที่ออกโดยบริษัท หน่วยงานวิสาหกิจประเภทต่างๆในประเทศจีน จดหมายเชิญที่ออกโดยบุคคลในประเทศจีน ต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนจีน หากไม่มีจดหมายเชิญ ให้ยื่นใบจองตั๋วเครื่องบินแบบไป-กลับและใบจองโรงแรมที่พักในจีน

* จดหมายเชิญต้องระบุข้อมูลดังนี้ : 1) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ: ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ฯลฯ

2) ข้อมูลกิจธุระผู้ได้รับเชิญ : จุดมุ่งหมายในการเดินทางเข้าประเทศจีน วันที่เดินทางเข้าและออก สถานที่ทำกิจธุระ ความสัมพันธ์ต่อหน่วยงานหรือผู้เชิญ แหล่งค่าใช้จ่าย ฯลฯ 3) ข้อมูลหน่วยงานที่เชิญหรือผู้เชิญ: ชื่อหน่วยงานที่เชิญหรือชื่อผู้เชิญ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ ตราประทับหน่วยงาน ลายเซ็นตัวแทนผู้มีอำนาจ ฯลฯ

* โดยทั่วไป จดหมายเชิญสามารถใช้เอกสารจากโทรสาร สำเนาหรือจัดพิมพ์ได้ ในกรณีจำเป็น เจ้าหน้าที่สถานกงสุลอาจขอจดหมายเชิญตัวจริง หรือเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารเพิ่มเติม หรือสัมภาษณ์ผู้ขอ แล้วแต่กรณี

* จดหมายเชิญที่จัดทำปลอมหรือกรณีอย่างอื่นที่เป็นเท็จที่ผู้ยื่น ขอยื่นนั้น จะถูกปฏิเสธการขอวีซ่า

* คู่สมรส บุตรชายหญิงต่างชาติของประชาชนจีน รวมทั้งชาวจีนสัญชาติไทยที่เกิดในประเทศจีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศนั้น สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ที่มีระยะยาวและเข้า-ออกประเทศแบบหลายครั้ง ในการยื่นขอ ต้องยื่นจดหมายเชิญที่ออกโดยญาติในประเทศจีนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของญาติ รวมทั้งเอกสารแสดงความสัมพันธ์ของคู่สมรส บุตรชายหญิง เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบรับรองการเกิด ฯลฯ

* เจ้าหน้าที่สถานกงสุลจะพิจารณาอนุมัติวีซ่าที่มีระยะการใช้งาน ระยะเวลาพำนักและจำนวนครั้งในการเข้า-ออกประเทศที่แตกต่างกันไป ตามรายละเอียดของผู้ร้องขอ

(3) การยื่นขอวีซ่านักเรียน (วีซ่าชนิด “ X ”) —– 《หนังสือตอบรับเข้าเรียน》หรือ 《แบบฟอร์มขอวีซ่านักเรียนต่างชาติในจีน》(JW201 หรือ JW202) ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน ฉบับจริงและสำเนา (การยื่นขอเพื่อศึกษาในระยะสั้นและฝึกงานในระยะไม่เกิน 6 เดือน ก็ต้องยื่นเอกสารทั้งสองนี้เช่นกัน)

* นักเรียนที่ยื่นขอศึกษาชั้นมัธยมและประถม (เกิน 6 เดือน) บิดา มารดาต้องพำนักถาวรในจีนหรือมอบหมายให้ผู้ที่พำนักถาวรในจีนเป็นผู้อุปการะ และหนังสือมอบหมายดังกล่าวต้องรับรองนิติกรโดยกระทรวงการต่างประเทศประเทศไทย และสถานทูตจีนประจำประเทศไทย

* นักเรียนที่ยื่นขอศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (เกิน 6 เดือน) ยังต้องยื่นเอกสารรับรองการตรวจร่างกายที่ออกโดยหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐทั้งฉบับจริงและสำเนา

* หลังจากผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศแล้ว ภายใน 30 วัน ต้องยื่นคำร้องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานสันติบาลในพื้นที่

(4) การยื่นขอวีซ่าทำงาน (วีซ่าชนิด “ Z ”) —– 《จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ》หรือ《จดหมายยืนยันการเชิญ》ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน 《เอกสารรับรองการตรวจร่างกายชาวต่างชาติ》และเอกสารชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้: 1. “ใบอนุญาตประกอบอาชีพชาวต่างชาติ” ที่ออกโดยกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคม 2. “ใบยืนยันการเชื้อเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ” ที่ออกโดยกรมผู้เชี่ยวชาญต่างชาติแห่งชาติ 3. “จดหมายเชิญชาวต่างชาติเพื่อทำงานปิโตรเลียมนอกชายฝั่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน” ที่ออกโดยบริษัทน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งชาติจีน (China National Offshore Oil Corporation) 4. “หนังสือรับรององค์กรตัวแทนประจำแบบถาวร” ของวิสาหกิจต่างประเทศ (ภูมิภาค) ของหน่วยงานกำกับนโยบายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม หรือ “หนังสืออนุมัติองค์กรตัวแทนประจำแบบถาวร” ของวิสาหกิจต่างประเทศของหน่วยงานพาณิชย์ 5. เอกสารอนุมัติที่ออกโดยกระทรวงวัฒนธรรมให้แก่บุคคลที่จัดแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เชิงพาณิชย์ในจีน 6. เอกสาร《จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ》หรือ《จดหมายยืนยันการเชิญ》ที่ออกโดยหน่วยงานกิจการต่างประเทศระดับมณฑล (เขต หรือ เมือง) ทั้งฉบับจริงและสำเนา ครอบครัวที่ติดตามไปของชาวต่างชาติที่ทำงานในจีน ต้องยื่น《จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ》(หรือ《จดหมายยืนยันการเชิญ》) ของฝ่ายจีน รวมทั้งเอกสารแสดงความสัมพันธ์ของครอบครัว (เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร ฯลฯ) ทั้งฉบับจริงและสำเนา ไม่ต้องยื่นเอกสารอนุมัติการประกอบอาชีพ

* หลังจากผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศแล้ว ภายใน 30 วัน ต้องยื่นคำร้องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานสันติบาลในพื้นที่

(5) การยื่นขอวีซ่าลูกเรือ (วีซ่าชนิด “ C ”) —– จดหมายอย่างเป็นทางการที่ออกให้โดยบริษัทสายการบินหรือบริษัทเดินเรือ

(6) การยื่นขอวีซ่านักข่าวแบบถาวร (วีซ่าชนิด “ J-1 ”) —– จดหมายแจ้งวีซ่าที่ออกโดยกรมสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศจีนและจดหมายรับรองอย่างเป็นทางการที่ออกโดยสำนักข่าว, สื่อที่นักข่าวประจำอยู่

* ผู้ยื่นขอวีซ่านักข่าวแบบถาวร ควรติดต่อกับกองสารสนเทศของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีน เพื่อดำเนินการตามระเบียบให้เรียบร้อย

* หลังจากผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศแล้ว ภายใน 30 วัน ต้องยื่นคำร้องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานสันติบาลในพื้นที่

(7) การยื่นขอวีซ่านักข่าวแบบชั่วคราว (วีซ่าชนิด “ J-2 ”) —– จดหมายแจ้งวีซ่าที่ออกโดยกรมสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศจีนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจและจดหมายรับรองอย่างเป็นทางการที่ออกโดยสำนักข่าว , สื่อที่นักข่าวประจำอยู่

* ผู้ยื่นขอวีซ่านักข่าวแบบชั่วคราว ควรติดต่อกับกองสารสนเทศของสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ เพื่อดำเนินการตามระเบียบให้เรียบร้อย

(8) การยื่นขอวีซ่าผ่านแดน (วีซ่าชนิด “ G ”) —– วีซ่าที่มีอายุใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นจุดหมายปลายทาง(ประเทศที่สาม) และตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่อง

* โดยทั่วไปวีซ่าผ่านแดนมีอายุใช้งาน 3 เดือนและพำนักได้ไม่เกิน 7 วัน เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นพิเศษในแบบฟอร์มขอวีซ่าและได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่วีซ่า โดยทั่วไปวีซ่าผ่านแดนไม่มีแบบหลายครั้ง

(9) การยื่นขอวีซ่าตั้งถิ่นฐาน (วีซ่าชนิด “ D ”) —– เอกสารยืนยันสถานภาพการพำนักถาวรของชาวต่างชาติที่ออกโดยหน่วยงานสันติบาลจีนฉบับจริง (ผู้ยื่นขอสามารถมอบหมายให้ญาติหรือเพื่อนที่อยู่ในประเทศจีน ยื่นขอรับรองการอนุมัติตั้งถิ่นฐานจากหน่วยงานกำกับดูแลการเข้า – ออกประเทศของกรมสันติบาล ณ พื้นที่ตั้งถิ่นฐาน

* หลังจากผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศแล้ว ภายใน 30 วัน ต้องยื่นคำร้องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานสันติบาลในพื้นที่

เอกสารอื่นๆ —– เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่วีซ่าร้องขอ

3. วิธีการยื่นขอวีซ่า

(1) ผู้ยื่นขอสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น บริษัททัวร์ ตัวแทนขอวีซ่าดำเนินการขอวีซ่า ณ สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทย (เชียงใหม่, สงขลา, ขอนแก่น)

(2) กรณีจำเป็น ผู้ยื่นขออาจต้องมาสัมภาษณ์ หรือเซ็นชื่อรับรองในเอกสารคำขอวีซ่า ตามที่ สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนแจ้งให้ทราบ

(3) ไม่รับดำเนินการทางไปรษณีย์

(4) ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

4. ระยะเวลาดำเนินการ

(1) แบบทั่วไป : รับวีซ่า 4 วันทำการ

(2) แบบเร่งด่วน : รับวีซ่า 2 หรือ 3 วันทำการ ( ประเภทนี้ต้องผ่านการอนุมัติ )

(3) แบบเร่งด่วนพิเศษ : รับวีซ่า 1 วันทำการ (ประเภทนี้ต้องผ่านการอนุมัติ)

(ต้องยื่นขอก่อนเวลา 11:30 น ตอนบ่ายรับวีซ่าเวลา 15.00-16.00 น.)

5. ประเภทและค่าธรรมเนียมวีซ่า

(1) แบบธรรมดา มีค่าธรรมเนียมดังนี้:

จำนวนครั้งในการเข้าประเทศ ชาวไทย ชาวอเมริกัน ชาวต่างชาติ

1 ครั้ง 1000 บาท 4560 บาท 1100 บาท

2 ครั้ง 2000 บาท 4560 บาท 1650 บาท

หลายครั้งในครึ่งปี 3000 บาท 4560 บาท 2200 บาท

หลายครั้งใน 1 ปีและ1 ปีขึ้นไป 4500 บาท 4560 บาท 3300 บาท

หมายเหตุ: ตามหลักต่างตอบแทน (Reciprocity principle) มาตรฐานการเรียกเก็บของ “ประชากรประเทศที่ 3” เฉพาะบางประเทศ ราคาอาจแตกต่างกันออกไป

(2) แบบเร่งด่วน 2-3 วันทำการ : ค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 800 บาท

(3) แบบเร่งด่วนพิเศษ 1 วันทำการ : ค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 1,200 บาท

วิธีการชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค

โดยสั่งจ่าย “Embassy of the People’s Republic of China in Thailand”

ข้อควรทราบ

(1) กรอกรายละเอียดทุกรายการในแบบฟอร์มขอวีซ่าตามความเป็นจริง ชัดเจนและเรียบร้อย การกรอกข้อมูลเท็จ ลืมกรอกหรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรือแม้กระทั่งถูกปฏิเสธวีซ่า

(2) เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติระยะการใช้งาน จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักของวีซ่า ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน

(3) หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนเป็นเกณฑ์

เพิ่มเติม

http://www.studysqr.com/จีน/

http://www.studysqr.com/จีน/the-miracle-place-in-china/

http://www.studysqr.com/จีน/should-know-the-culture-of-china-before-traveling/

http://www.studysqr.com/ฮ่องกง/

http://www.studysqr.com/จีน/beijing/
ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit
Line ID : krittapas_st

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น